Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi

Tez Hazırlama Evi Tez Yazma Merkezi: Tez Nasıl Yazılır

Tez hazırlama, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sonunda öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve yazarlık konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan bir öğrenme sürecidir. Bu sürecin sağlıklı tamamlanması adına tez yazım sürecinde uygulanması gereken adımlar vardır.

 Bu adımlar;

 • Tez konusunu belirleme
 • Tez taslağını oluşturma
 • Tez süreci ile ilgili zamansal planlama yapma
 • Belirlenen konuyla ilgili araştırma yapma
 • Farklı yaklaşımlara açık olma
 • Bu süreçte karşılaşılan zorluklara boyun eğmeme,
 • Pozitif düşünce
 • Sonuca odaklanma

 

Tez kapsamında bulunması gereken bölümler;

 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Tablolar Listesi (Varsa)
 • Şekiller Listesi (Varsa)
 • Resimler Listesi (Varsa)
 • Grafikler Listesi (Varsa)
 • Kısaltmalar Semboller Listesi (Varsa)
 • Özet
 • soyut
 • Giriş
 • Literatür Taraması (Bölümler)
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynakça
Tez Hazırlama Evi :

Tez içeriğinde gerekenler;

 • Başlık – tezin mesajını/amacını yansıtır (çok uzun olmamalıdır).
 • Özet – tezin kısa ve öz anlatılmış halidir. Okuyucunun ilk okuduğu bölümdür.
 • İçindekiler – tezin bölüm ve alt bölümlerini, kullanılan şekil, tablo, grafik, kısaltmalar vb. sırasını verir.
 • Giriş – tezde odaklanılacak olan konu ve problemi yansıtır.
 • Literatür –tez sahibinin tez konusuna ne kadar hakim olduğunu gösterir.
 • Yöntem – probleme yaklaşımı yansıtır.
 • Bulgular – sırasıyla belli bir düzen dahilinde sunulur.
 • Sonuç/tartışma – literatür desteğiyle bulgular yorumlanır.
 • Sınırlılıklar – çalışmadaki eksikliklerin farkında olunduğu sergilenir.
 • Öneriler – hangi alanlarda uygulamalarının yapılabileceği, buradan yola çıkarak hangi çalışmaların yapılabileceği gösterilir.
 • Kaynakça – sorun alanını en iyi şekilde kapsamalı, ana kaynaklar eklenmiş olmalıdır.
 • Ekler – çalışmaya yönelik izinler, ek tablolar, şekiller, analiz çıktıları, fotoğraflar vb.

 

Tez Yazma Merkezi:

Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Araştırmanın odağının kesin bir şekilde belirtilmesine özen gösterilmelidir.
 • İlgili araştırmanın seçilme sebebi ve çalışılmak istenmesindeki önem vurgulanmalıdır.
 • Çözüm üretebilmek adına seçilen yöntemin neden tercih edildiği anlatılmalıdır.
 • Araştırmanın daha önce yapılmış araştırmalarla bağlantısı yapılmalıdır.
 • Tez içeriğinde gerekenler adlı başlıkta yer alan bölümler yeterince detay ve açıklama verilerek okuyucuya aktarılmalıdır.
 • Araştırmanın alana katkısı belirtilmelidir.
 • Önerinin geliştirilmesi fikri aşılanmalıdır.
 • Son okumaların yapılmış olması, hataların düzeltilmesi (eksik kelime, eksik atıf, anlam kaybı olan cümle, başlık düzeninde, tablo ve şekillerde hatalar vb.) gerekir.

Bu süreçte danışmanla mutlaka sık sık fikir alışverişi yapmak gereklidir. Bunun için danışmanınızla görüşmelerinizi haftalık, aylık olarak ayarlamalısınız. Teze eklemelerde bulunurken problem durumundan sapmadığınızdan, konuyu gereksiz ve ilgisiz bir şekilde genişletmediğinizden emin olun ve tezinizin ana ve alt bölümlerinden sapmamaya özen gösterin.

Tez yazım süreci uzun ve zor bir süreçtir bu süreçte hata yapma oranımızı en aza indirgemek isteriz. Fakat aynı şeye defalarca bakmış olmak bize hatalarımızı görmemize engeldir. Ve bu yazmış olduğumuz tezde de hatalarımızı göremememize neden olabilir. Bu nedenle tezimize farklı bir gözün bakmış olması hataların farkına varılmasını sağlar. Son dönemlerde iletişim ağının gelişimiyle yardım alabileceğimiz, güvenilir şirketler doğdu. Hata payımızı en aza indirgemek adına güvenilir tez yazım şirketlerinden teziniz için yardım alabilirsiniz. Uzman akademisyenlerden tez ve proje konusunda danışmanlık desteği almak için talep formunu gönderiniz.