Tez öneri formu

Tez Önerisinde Bulunması gereken Bölümler:

Giriş ve Amaç

Tez hazırlama tez öneri formu tez yazım: Bu bölümde problemin tanımı ve önemi, araştırmanın amacı ve araştırma hipotezleri yer almalıdır. Araştırmaya neden olan problem ‘Giriş’ bölümünde kısa ve açık olarak tanımlanmalıdır. Araştırmanın amacı kısa, net, anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Çalışmada var ise bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilmelidir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler tezin adında yer almalıdır. Bu sırada bu problemin çözümüne yönelik olarak test edilecek hipotezler ve/veya yanıtlanması düşünülen sorular da belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem

Bu bölüm başka bir araştırmacı tarafından aynen uygulanabilecek açıklıkta yazılmalıdır.

Araştırmanın tipi:

Tanımlayıcı, yarı deneysel, deneysel nitelikte olduğu belirtilmelidir.

Araştırmanın Yeri ve zamanı:

Araştırmanın nerede ve ne zaman yapılacağı açıkça yazılmalıdır.

Araştırmanın Evreni ve örneklemi:

Evrenin özelliği belirtilmelidir. Örneklem kabul kriterleri, seçim yöntemi ve örneklem oranı yazılmalıdır.

Çalışma materyali:

Araştırmada kullanılan materyalinin ne olduğu (hücre hattı, deney hayvanı, vs), nereden ve nasıl, hangi tarihlerde alındığı belirtilmelidir.

Araştırmanın Değişkenleri:

Bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri açıkça yazılmalıdır.

Veri toplama araçları:

Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları (anket, ölçek, gözlem, vs) açık, net biçimde yazılmalıdır. Kullanılacak cihazlar, sarf malzemeleri ve diğer gereçlerin özellikleri tipleri markaları, vb belirli bir düzen içinde verilmelidir.

En uygun yöntemlerin kullanımı her zaman mümkün olmadığı için seçilen yöntemlerin, üstünlükleri ve yetersizlikleri belirtilmeli ve seçilme gerekçesi tartışılmalıdır. Yöntemler, yöntemi hiç bilmeyenlerin okuyup uygulamalarına olanak verecek biçimde, ayrıntılı olarak açıklanmalı, her birine mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Araştırma planı:

Araştırmanın hazırlık aşamasından tamamlanmasına değin yapılacaklar, tarihleri ile birlikte akış grafiği şeklinde belirtilmelidir.

Verilerin değerlendirilmesi:

Yapılacak analizler, araştırmaya neden olan problemin çözümü ile ilgili olarak ileri sürülen hipotezlerin test edilmesine ve/veya soruların cevaplanmasına yönelik olmalıdır. Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin seçilme gerekçeleri ve yeterlilikleri (varılması istenen amaç açısından) tartışılmalıdır.

Araştırmanın sınırlılıkları:

Çalışmanın güçsüz yanları yazılmalıdır.

Tezin Bütçesi

Tezin gerçekleşmesi için mali bir desteğe ihtiyaç gösterip göstermediği belirtilmelidir. Mali kaynağa ihtiyaç var ise bunun nereden karşılanacağı belirtilmelidir.

Etik Kurul Onayı

Tüm tez önerilerinde ilgili Etik Kurulu’nun onayı bulunmalıdır.

Kaynaklar

Tez önerisinde kullanılma sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakların uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak kullanılması gerekir.

Akademik Danışmanlık Merkezi Destekleriniz İçin Teşekkür Ediyoruz.

About the author

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tez Proje Makale Ödev Spss Analiz Hazırlama ve Yazım Hizmetleri Merkezi

Akademik Kalitenin Güvenilir Adresi