Tez Önerisi Tanıtım Formu Nasıl Hazırlanır

Lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) programlarda eğitim görmekte olan öğrenciler ders aşamasının tamamlanmasının ardından tez aşamasına geçmektedirler. Tez aşamasına geçilirken öncelikli olarak danışman atama ve tez öneri formunun doldurulması ve ilgili enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Tez öneri formu esas itibariyle yapılması hedeflenen tezle ilgili bilgileri içermektedir.

Tez önerisi hazırlamaTez öneri formunun hazırlanmasından önce çalışılması düşünülen konuyla ilgili derin bir literatür taramasının yapılması gerekir. Yapılan literatür taraması neticesinde konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaktadır ki bu da tez öneri formunun hazırlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır

Tez önerisi ana hatlarıyla tezin adı, problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, materyal ve yöntem, çalışma planı, geçici anahatlar ve kaynaklar bölümlerini içermektedir.

Tezin Adı: Tezin adına karar verirken çalışılması hedeflenen konuyu açık bir şekilde belirtmesine dikkat edilmelidir. Uzun ve anlaşılması zor olan ve aynı zamanda çok genel tez isimlerini kullanmaktan uzak durulmalı, gerekirse alt başlık konulmalıdır. Tüm bunların yanı sıra araştırmanın ilerleyen saflarında tezin adında, temel amacı değiştirmeyecek şekilde değişiklikler yapılabileceği de unutulmamalıdır.

Problem: Yapılan araştırma belirli bir problemin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda problem bölümünde; araştırma problemi belirlenip, ilgili probleme sebebiyet veren unsurlar hakkında bilgiler verilir. Problem; önemlilik, yenilik ve çözülebilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilmelidir.

Amaç: Çalışılması planlanan araştırmanın amacı iyi tanımlanmış olan problem ifadesinde saklı olmakla beraber yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde açık olarak belirtilmelidir. Araştırmanın amaç ya da amaçları aydınlatılmak istenen problemin somut hale gelmesini sağlar. Araştırmanın amaçları, karşılaşılan problemin çözümünü etkileyeceği ve bu sebepten ötürü de aydınlatılması gerektiği düşünülen değişkenleri, ayrı ayrı veya ilişkiler düzeni içerisinde sorgulayıcı yapıda olmalıdır. Araştırmanın amaçları soru cümleleri veya hipotezler şeklinde belirtilebilir.

Araştırmanın Önemi: Bu bölümde, çalışılması düşünülen konunun neden seçildiği gerekçeleriyle birlikte ifade edilir. Aynı zamanda araştırma amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal veya uygulamaya yönelik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceği de yine bu bölümde verilir.

Varsayımlar: Bu bölümde çeşitli başlangıç noktalarının yanı sıra kanıtlanmaya gerek görülmeksizin doğru olarak kabul edilerek araştırmanın temel dayanakları belirlenebilir. Araştırmadan elde edilen sonuçların geçerliliği varsayımların doğruluğuna bağlı olacaktır.

Sınırlılıklar: Çalışmayı yürütecek olan araştırmacının ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de çeşitli sebeplerden ötürü yapamadığı yahut yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldığı şeyler araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur.

Materyal ve Yöntem: Bu bölümde araştırma süresince kullanılacak olan yöntem ve gereçlere ilişkin ayrıntılı bilgiler verilir. Bu bağlamda verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasının nasıl gerçekleştirileceği hakkında açıklamalarda bulunulur.

Geçici anahat: Tez için öngörülen taslak plan bu bölümde oluşturulur. Bu plan genel hatlarıyla “giriş,” “kavramsal çerçeve”, “materyal ve yöntem”, “bulgular”, “tartışma” “sonuç ve öneriler” ve “kaynakça” kısımlarından oluşur.

Kaynakça: Araştırmanın dayanacağı kaynaklar bu bölümde verilmekte olup ilerleyen aşamalarda geliştirilebilir.