Akademik Yazım Merkezi 

Yüksek Lisans Tez Proje Hazırlama ve Akademik Yazımın Önemi

Akademik yazım, en geniş anlamda bir noktaya vurgu yapan ve onu destekleyen ikna edici deneme yazımıdır. Bu tanıma göre Akademik Yazımda ispat edilmeye çalışılan bir hipotez geliştirilir ve veri analizi ve literatür taraması ile desteklenmeye çalışılan hipotez, kanıtlarla ispat edilmeye çalışılır.

Akademik yazımda başarı faktörü, yazım sürecinde yazarın ne yaptığının çok iyi farkında olmasına bağlı olup sonrasında yazım sürecine nasıl yaklaştığına bağlıdır. Bir başka deyişle, akademik yazımda birincil amaç, iddia edilen ve savunulan hipotezinin ispatı olup buna odaklı olarak tüm yazım sürecinde etkin yazım stilinin ve sürecinin geliştirilmesi akademik yazımın başarısını garanti edecektir.

Üniversitelerde de tez, proje ve ödev gibi süreçlerde başarılı olan öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar da göstermektedir ki akademik yazımın başarısı, büyük oranda akademik yazımın sunumundan kaynaklanmaktadır. Bu bulguya göre, öğrenci, akademisyen ya da araştırmacı ne kadar iyi bir konuya ve ilginç bir hipoteze sahip olsa da başarısı çoğunlukla akademik yazımın sunumuna dayanmaktadır.

Akademik yazım sürecinde hem geliştirilen hipotez hem de yazımın sunumu ve hazırlanması bu kadar önemliyken akademik yazımda belli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk olarak, hipotez geliştirilmesinde tüm literatürün incelenmesi ve daha önce incelenmemiş ya da halen literatürde ortak bir görüş birliğinin oluşmadığı bir konunun belirlenmesi gerekmektedir.

Böylelikle araştırmacı bu alanda literatüre katkı sağlayabilecektir. Özellikle de doktora çalışmalarında en çok dikkat edilen hususlardan biri çalışmanın literatüre ve bilime yapacağı katkının ortaya çıkarılması ve savunulmasıdır.

Akademik Tez Merkezi

Bir kez araştırmacı, iddiasını hipotezi üzerinden ortaya koyduktan sonra hem destekleyen hem de karşıt bulgu ve çalışmaların literatür analizi sürecinde ortaya konup analitik bakış açısıyla yorumlanması gerekmektedir. Veri analizi süreciyle de araştırmacı, hipotezinin doğruluğunu teyit etmeye çalışacaktır. Özellikle de veri analizi olan çalışmalarda ise elde edilen verilerin rasgele olacak şekilde, yansız ve tarafsız olarak toplanması çalışmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini ortaya koyacaktır.

Tüm bu hususlara bağlı olarak bir çalışmanın akademik bir yazım olarak değerlendirilmesi için belli bir hipotez üzerinden geliştirilmiş olmasına, literatürün yansız bir şekilde ve analitik bakış açısıyla değerlendirilmesine ve verilerin ortaya koyduğu bulgular ne olursa olsun tarafsız bir şekilde ortaya konmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Akademik Danışmanlık, Tüm bunların yanında çalışmanın teorik çerçevesiyle sınırlandırılıp akademik yazımda çok önemli olan referans ve kaynak gösterimi konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Akademik yazım merkezi en çok karşılaşılan sorun da kaynak gösterimi olup araştırmacının kendisine ait olmayan bir fikri kendisininmiş gibi göstermemesi için hem literatürü çok iyi bilmesi hem de her iddiasının arkasından bunu destekleyen ya da karşı çıkan görüşleri kaynak göstererek çalışmasında özetlemesi gerekmektedir.

Akademik Danışmanlık ve Yazım merkezi

Tez Proje Hazırlama Akademik Yazım Merkezi