Tezler ve proje çalışmaları , genellikle üç ana başlık altında  toplanır, bölüm ve alt bölümler halinde düzenlenir.
Bunlar:
• Ön bölüm,
• Ana bölümler,
• Arka bölümdür.

Ön ve arka bölümler, yardımcı nitelikte olup ana bölümleri tanıtıcı ve tamamlayıcı görevlere sahiptir.

Buna göre, bir tezin ana hatlarını oluşturan bölüm ve alt bölümler sırasıyla şöyle yazılabilir:

 • Kapaklar – Dış kapak İç kapak
 • Ön Bölüm Başlık Sayfası Taahhütname
 • Jüri Üyelerinin İmza Sayfası Önsöz
 • Özet -Abstract İçindekiler
 • Tablolar Listesi Şekiller Listesi Kısaltmalar Listesi
 • Ana Bölümler
 • Giriş Problem Durumu
 • Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar Alanyazın Yöntem
 • Araştırmanın Modeli
 • Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması
 • Verilerin Analizi Bulgular ve Yorumlar Tartışma
 • Sonuç Öneriler
 • Arka Bölüm Kaynakça Ekler

Özet
Özette, öncelikle araştırmanın amacına yer verilir. Daha soma araştırmanın yöntemi kısaca açıklanır. Yöntemde, araştırmanın modelinden söz edilerek çalışmanın evreni ve evrenden seçilen örneklem tanıtılır (evren-örneklem tanımlaması olmayan araştırmalarda araştırma grubu tanıtılır). Araştırmanın veri toplama aracı/araçları açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir. Toplanan verilerin hangi teknikler kullanılarak analiz edildiği yazılır. Son olarak, kısaca araştırmanın bulguları ve sonuçları yazılır. Özet, başlık sayfasından soma yer alır ve özetin yaklaşık 400 kelimeyi geçmemesine ya da bir sayfayı aşmamasına dikkat edilir. Özetlerde, şekil, tablo, kaynak vb. bilgilere yer verilmez, ayrıca alt başlık vb. kullanılmaz. Özette, aktarmalar yerine araştırmacının kendi ifadeleri yer almalıdır. Özette çalışmanın başlığı yer alır.

Abstract
Özet sayfasının İngilizce yazımı olup tezlerde özet sayfasından soma yer alır.

İçindekiler Sayfası
İçindekiler bölümü de diğer bölümler gibi, baş harfi büyük yazılmış “İçindekiler” başlığı ile başlar.
İçindekiler sayfasında, çalışmanın ön bölümünde (dış kapak, iç kapak, taahhütname, jüri üyelerinin imza sayfası. ..), ana bölümünde (giriş, yöntem …) ve arka bölümünde (kaynakça, ekler) yer alan bölüm ve alt bölüm başlıkları sayfa numaralarıyla birlikte sırasıyla verilir.
Başlıklar yazılırken hiçbir kısaltma yapılmaz. Bilgiler tek sayfaya sığmazsa, diğer sayfada yazı alanı üst kenarından başlanarak devam edilir. Ek K’de örnek bir “İçindekiler” sayfası verilmiştir.

Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi
Tezde tablo ve şekiller varsa, adları ve sayfa numaraları ayrı ayrı ya da birlikte ön bölümde sıralanır. Üç ya da daha çok sayıdaki tablo, şekil ve grafikler, “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” ve/veya “Grafikler Listesi” olarak ayrı ayrı verilir. Daha az sayıdaki tablo, şekil ve grafikler ise “Tablo, Şekil ve Grafikler Listesi” başlığı altında birlikte sunulur. Bir tek tablo, şekil veya grafik için ayrı bir liste yapılmaz. Ek L’de tablo listesi örneği, Ek M’de ise şekiller listesi örneği verilmiştir.

Kısaltmalar Listesi
Tezde kısaltılmış ifadeleriyle yer alan kavram, kurum, kuruluş adlarının kısaltmaları bu bölümde açıklanır.

Giriş
Tezin giriş bölümünde kavramsal çerçeve özetlenerek tez konusu olarak ele alınan problemin ne olduğuna, araştırmanın amacına, araştırmanın önemine, sınırlılıklarına, araştırmaya başlarken yapılan varsayımlara ve tezde geçen tanımların hangi anlamlarda kullanıldığına ilişkin bilgilere yer verilir.

Problem Durumu
İlgili alan yazının gözden geçirilmesi problem alanında o güne kadar nelerin yapıldığının ortaya konulmasına ve analizinin yapılmasına imkan verir. Literatürün gözden geçirilmesi özetlerin alt alta yazılması değil daha önce yapılan çalışmalar arasındaki ilişkilerin, benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. Gözden geçirmede en az ilgili olan çalışmalar önce, en çok ilgili olan çalışmalar da en sonda ve araştırma amaçlarından hemen önce tartışılmalıdır. Literatürün gözden geçirilmesi hem problemin açıklanmasında hem de kuramsal çerçevenin ortaya konulmasında kısa bir özetle ve ifade ettiği anlamın açıklanması ile sonlandırılmalıdır. Literatür hem problemin hem de kuramsal ve kavramsal çerçevenin ortaya konulmasında kullanılacağı için hiçbir zaman tek başına bir bölüm haline getirilmemelidir.

Araştırmanın Amacı
Bu bölümde, araştırmanın problemi ile ilgili sorular ya da hipotezlere yer verilir. Tez için uygun olan kurgu belirlenerek, amaç/alt amaçlar ya da hipotezler/denenceler ifade edilir. Araştırmanın amacı, problemin nasıl çözüleceğini ifade etme, yani sonuçta nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir. Araştırmanın amacı iki farklı düzeyde ifade edilir. Birinci düzeyde araştırmanın genel amacı ortaya konulur. İkinci düzeyde ise, bu genel amacı gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya da test edilecek hipotezlere yer verilir.

Araştırmanın Önemi
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulguların yararlılığı ve araştırmanın neden önemli olduğu hakkında bilgi verilir. Araştırmacı kendi araştırma amacını ifade etmeli ve araştırmanın dayandığı kuramsal ya da kavramsal çerçeveyi anladığını göstermelidir. Bu temele dayalı olarak, araştırmanın niçin gerekli olduğu ve değerinin gerekçeleri açıkça ifade edilmelidir. Bunu başarmanın yolu, diğer araştırmacıların destekleyici ifadelerini sunmaktır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu bölümde, araştırmada ele alınan problem durumu ile ilgili olarak zaman, örneklem ve konu sınırlılıklarından söz edilmelidir. Evrenle, yapılan işlemle, kullanılan araç ya da araştırma deseni ile ilgili bütün sınırlılıklar belirtilmelidir. Böylece okuyucu, araştırmanın bulgularının ne ölçüde diğer durumlara uygulanabileceği konusunda kendi kararını verebilmelidir.

Varsayımlar
Bu bölümde, araştırmanın sonuçlarını etkileyebilecek, ancak kontrol edilmesi mümkün olmayan değişkenlerle ilgili ön kabuller ifade edilir. Araştırmacının ve başkalarının yürütülecek çalışmada doğru ve hatta değiştirilemeyen ve araştırmayı etkileyen faktörler olarak kabul ettikleri faktörlerin varsayım olarak ifade edilmeleri gereklidir.

Tanımlar
Bu bölümde, araştırmanın temel değişkenleri ile ilgili tanımlamalar yapılır.