tez yazım kuralları

Tez Yazım kuralları, Genel olarak bütün üniversite tez yazım kılavuzlarında kabul gören taslak aşağıda belirtildiği gibidir.

Önsöz
Tezin hazırlanmasında ve yazımında emeği geçen, fikir alışverişinde bulunan kişi ve kurumlara, özellikle danışman hocaya teşekkür bilgisinin yer aldığı 1-2 sayfalık yazı metnidir.

İçindekiler listesi/dizini
Tez içerisindeki özet-abstract ile bölümler ve  bölümlerin alt başlıklarının yer aldığı kısım. Tüm bu başlıklar karşılarında sayfa numaralarının gösterildiği kısımdır.

Şekil Listesi/dizini
Tez ve proje çalışmasında  kullanılan resim, grafik benzeri şekil adlarından oluşan kısımdır. Genel olarak her bölüm altındaki resim ve şekiller bölüm numarası ile belirtilir. Örnek:  ikinci bölüm için birinci şekil gösterimi,  şekil 2.1. (şeklin -resmin adı ) olarak yazılır.

Tablo Listesi/dizini
Tez ve proje çalışmasında kullanılan tablo listelerinden oluşan kısımdır. Örnek:  Birinci bölüm için birinci tablo  gösterimi,  Tablo 2.1. (Tablonun adı ) olarak yazılır.

Sembol ve Kısaltma Listesi
Tez ve proje çalışmasında kullanılan sembol ve kısaltmaların belirtildiği kısımdır. Burada kullanılan sembol ve kısımlar ismi yazılarak karşılarında açıklaması yazılır. Örnek :

ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü

TDK : Türk Dil Kurumu

Özet

Tezin kısaca ne için yazıldığı, hangi amaçla ve niçin yazıldığı ve hangi sonuca vardığı açıklanır. Sonunda anahtar kelimeler eklenir.

Abstract/Summary
Özet kısmının İngilizce karşılığıdır. Sonunda Key words (anahtar kelimeler) eklenir.

1. Giriş

Bu bölümde tez yada proje çalışmasında neler yapıldı kısaca anlatılır. Tezin konusu, önemi ve bölümlerinde neler yapıldığı anlatılır. Son paragrafta ise izlenecek yol ve bundan yararlanacak olan kitle belirtilen kısımdır.

2.Genel Bilgiler
Bu bölümde anlatılan geniş kapsamlı olarak yapılan araştırmanın yani literatür kısımdır.  Yani tez yada proje konusu hakkında bilimsel, ulusal ve uluslararası kaynaklara dayanarak toplanan kaynakların irdelenmesiyle hazırlanan bilimsel değer taşıyan literatür kısmının yer aldığı kısımdır.

3.Sonuç ve öneriler
5 ile 10 sayfa civarında olması beklenen sonuç kısmında araştırma sürecinde elde edilen bulgularla varılan sonuçlar açıklanır, öneriler geliştirilir. Metin bölümünde verilen ayrıntılı bilgiler, bu bölümde bütünleştirilir, özetlenir ve bir sonuca bağlanır. Varılan sonucun teoride ve pratikte ne gibi değişiklikler getirdiği anlatılmaya çalışılır. Problemle ile ilgili olarak bulunabilen çözümler  önerilir. Önerilerde bulunurken, kullanılan sonuçların sınırlılıkları belirtilmelidir. Ayrıca, araştırma sonucuna göre yeni araştırmalara ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da sonuç kısmında verilebilir.

 Sonuç içerisinde şu bilgilere yer verilir:

– Bulgular ortaya koyulur.
– Bulguların yorumu yapılır.
– Sonuçlar belirtilir.
– Geçerliliği hakkında yargıya varılır.
– Bazen tezin kısmi özeti de verilebilir.
– Bazı önerilerde bulunulabilir.
– Bölümlerde anlatılmış olan konular yinelenmemelidir.
– Sonuçta verilen veriler ve bilgiler kısa,açık,net olmalıdır.

3.Kaynaklar

Konuya ilişkin diğer kaynak ve çalışmaları doğrudan alıntı yaparak veya atıfta bulunarak kullanan araştırmacılar, bu kaynakların listesini “KAYNAKÇA” (İngilizce tezlerde “REFERENCES”) başlığı altında çalışmalarına eklemelidirler. İstenirse kaynakçada kitap, makale gibi alt ayrımlar yapılabilir.

tez kuralları

Tez içerisinde kullanılan kaynaklar belirtilir.

Kaynakça yazılırken şu hususlara dikkat edilir:
– Araştırma içerisinde yararlanılan kaynakların hepsi kaynakça içerisinde gösterilir.
– Eğer dipnot olarak gösterilmemiş atıfta bulunmalar var ise bunlara kaynakça içinde yer verilmez.
– Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıralamaya konulur.
– Kaynakçada kitaplarda sayfa no yazılmaz makale rapor vb  sayfa numarası yazılır.

Dipnot kaynak gösterimi: Hazırlanan tez/proje çalışmalarının bilimsel  gereklerinden biri de tez/proje de kullanılan bilgilerin nasıl, nereden ve ne şekilde alındığının belirtilmesidir. Ayrıca, kaynakların gösterilmesi, tezin güvenilirliğine gölge düşürmesine olanak vermez.  Bu nedenle başka kaynaklardan faydanılan her bilgiyi anında belirterek kaynağını tanımlanması gerekmektedir.

Bir araştırmada kaynak göstermenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
–  Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek,
– Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırıcının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerinin hakkını vermek,
– Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak,
– İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere başvuru olanağı vermek

Dipnotların verilme biçimleri 2 şekilde yapılabilir.

Birincisi en basit yöntemle sayfa sonuna eklenen: Bu yöntemde başvurulan kaynaklar metin içerisinde numaralarla belirtilir ve sonra sayfa sonuna bir çizgi çizilerek o sayfadaki dipnotları sırasıyla bu çizginin altına yazılır. Ofis word programında dipnot eklenecek metin sonuna gelerek  araç çubuğunda başvurular kısmında-dipnot ekle diyerek wordun otomatik olarak sayfa sonuna bir kısa çizgi çekmesiyle oluşur. Çizgi altında otomatik oluşan dipnot rakam sırasına göre aldığımız kaynağı yazabiliriz. Örnek: Mehmet Demir, Araştırma Teknikleri, 2. Basım, İstanbul: Gazi yayaınları, 2005, s. 15.

İkinci yöntem ise: Metin içinde gösterilen kaynaklar (APA yöntemi) burada metinde ilgili kelimeden sonra açılan bir parantezin içine yazarın soyadı ve yayın yılı yazılarak yapılır. Örnek: ……….Birçok alt kültür ve karşı kültür alanlarıyla günümüz toplumları çoğulcu toplum yapısını oluşturmaktadır (Eroğlu, 2010: s.26).

Ekler
Ekler bölümü Tez ve proje çalışmasında yerleştirmede güçlük yaratan, projenin bütününü bozan belgelerin ek kısmında verilmesi uygun olur. Bunlar, tez veya proje metninin oluşturulmasında yararlanılan veriler, tablolar vb. olabilir.

Özgeçmiş
Fotoğraflı kısa bir özgeçmiş bilgilerinizin yer aldığı kısımdır.

Tez hazırlama ve yazım kılavuzu bütün üniversite veya bölümlerin web sayfalarında  tez yada projenin nasıl yazılması/hazırlanması ve teslim edilme durumları hakkında gerekli bilgilere yer verilir.

2017-04-17T17:58:01+00:00 By |0 Comments

About the Author:

Tez Hazırlama Merkezi-SPSS Analiz Yapımı-Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yazımı, Uzman Akademisyen Yazarlar ile Akademik Danışmanlık Hizmetleri

Leave A Comment